różne

Zarządzanie a kierowanie

Firma to rodzaj układanki. Jej obraz można sobie stworzyć dopiero po ułożeniu wszystkich elementów. Inaczej bowiem widoczne będą tylko oderwane od siebie fragmenty, którymi nie można efektywnie zarządzać. Na funkcjonowanie każdej organizacji składają się procesy kierowania i zarządzania. Przeplatają się ze sobą, uzupełniają, a czasami wydają się nawet być ze sobą sprzeczne.

Zarządzanie (management) rozumiane jest jako sterowanie firmą czy instytucją mającą konkretne cele. Do menedżerów należy zabezpieczenie wszelkich środków niezbędnych do ich osiągania – rzeczy, ludzi i pieniędzy – oraz zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, kontroli działań nastawionych na osiągnięcie tego celu i budowaniu standardów zachowania, a także kontakt ze światem zewnętrznym i dbanie o wzajemne interakcje. Na całkowity proces zarządzania składają się cztery elementy: organizowanie, planowanie, kontrolowanie i aktywowanie. Chociaż są ze sobą ściśle powiązane, każdy z nich może być rozpatrywany jako oddzielny proces. W zarządzaniu nie chodzi o wyszukiwanie słabych i mocnych stron pracowników – rzecz polega na kooperacji i współpracy z drugim człowiekiem.

Natomiast kierowanie (leadership) jest to zespół zachowań i postaw powodujący, że obdarzeni różnorodnymi zdolnościami ludzie dobrowolnie angażują się w proces tworzenia i realizowania celów w danej organizacji czy firmie. Wydawać by się zatem mogło, że kierowanie to część procesu zarządzania – aktywowanie pracowników. Nie jest tak jednak. To wyzwalanie tkwiącego w nich potencjału przy realizacji kolejnych zadań, ale także szukanie u nich odpowiedzi i podpowiedzi do budowania kształtu przedsiębiorstwa, do obierania nowych kierunków i celów.