redakcja i grafika

Edytorstwo, edytor, redaktor

Edytorstwo polega na pracach bezpośrednio przygotowujących materiały tekstowe i ilustracyjne do opublikowania w druku bądź w Internecie. Działania te obejmują: organizację procesu wydawniczego, redakcję, adiustację, przygotowanie i opracowanie graficzne materiału ilustracyjnego, nadzór druku.

Edytor to inaczej redaktor czyli osoba dokonująca redakcji. Redakcja może obejmować szereg działań i w związku z tym redaktorów można podzielić na:

– merytorycznych – odpowiedzialni za poprawną zawartość treści merytorycznej książki. Są umieszczani w stopce redakcyjnej.

– naczelnych – odpowiadają za kształt i wszystkie treści publikowane przez dane medium: czasopismo, portal, program poprzez kierowanie działaniami redakcji od strony merytorycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24): „redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji. Redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach. Jest również obowiązany do dbania o poprawność języka materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego wulgaryzacji. Redaktorem naczelnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i niepozbawiona praw publicznych.

– naukowych – zajmują się opracowaniem tekstów naukowych przed ich wydaniem. Prace te polegają na: przygotowywaniu autorom wymagań dotyczących formy i zawartości artykułów, ujednolicaniu i sprawdzaniu pod kątem poprawności tekstu, dbaniu o jednakowy zapis symboli oraz jednoznaczne przypisanie definicji pojęciom w całej publikacji.

– technicznych – odpowiadają za graficzną stronę książki wybierając rodzaj papieru odpowiedniego do danej publikacji, określając krój i wielkość używanych czcionek, projektując układ zdjęć, rysunków, tabel. Końcowym etapem tych prac jest wyrażenie zgody na druk. Zwykle występuje w stopce redakcyjnej.