Typy błędów językowych

I. BŁĘDY GRAMATYCZNE
I.1. Błędy fleksyjne — nieuzasadnione odejście od normy językowej w zakresie odmiany
wyrazów
— wybór niewłaściwej postaci wyrazu (*nienawidzieć zamiast: nienawidzić)
— wybór niewłaściwego wzorca odmiany (*deptam zamiast: depczę)
— wybór niewłaściwej postaci tematu fleksyjnego (*o gwiaździe zamiast: o gwieździe)
— wybór niewłaściwej końcówki fleksyjnej (*diabłowi zamiast: diabłu)
— nieodmienianie wyrazu, który ma swój wzorzec deklinacyjny (np. *z Andrzejem
Mleczko zamiast: z Andrzejem Mleczką)
— odmienianie wyrazu, któremu nie można przypisać wzorca odmiany (*wypić kubek
kakaa zamiast: wypić kubek kakao)
I.2. Błędy składniowe — nieuzasadnione odejście od normy językowej w zakresie budowy
połączeń wyrazowych (niewłaściwe łączenie form wyrazowych w jednostki tekstu)
— błędy w zakresie związku zgody (*Przyszedł do nas Michał i Joasia. zamiast:
Przyszli do nas Michał i Joasia.)
— błędy w zakresie związku rządu (*używam dobrą pastę do zębów zamiast: używam
dobrej pasty do zębów)
— błędy w zakresie użycia wyrazów funkcyjnych (*krem dla cery suchej i wrażliwej
zamiast: krem do cery suchej i wrażliwej)
— niepoprawne skróty składniowe (*organizuje i kieruje pracą zamiast: organizuje
pracę i nią kieruje)
— niepoprawne konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania (*Czytając
takie powieści, nasuwają się refleksje. zamiast: Kiedy czyta się takie powieści,
nasuwają się refleksje.)
— konstrukcje niepoprawne pod względem szyku (*wystąpienie kulturalnego attaché
zamiast: wystąpienie attaché kulturalnego)
— zbędne zapożyczenia składniowe (*sytuacja wydaje się być niebezpieczna zamiast:
sytuacja wydaje się niebezpieczna)
II. BŁĘDY LEKSYKALNE
II.1. Błędy słownikowe (wyrazowe) — nieuzasadnione odejście od normy językowej w zakresie użycia wyrazów ze względu na ich znaczenie
— używanie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu (oportunista ‘ktoś, kto stawia opór’
zamiast: ‘człowiek bez stałych zasad, kierujący się w życiu doraźnymi korzyściami’)
— mylenie wyrazów podobnych brzmieniowo lub morfologicznie i ich niepoprawne
wymienne używanie (adaptować i adoptować, efektowny i efektywny)
— posługiwanie się pleonazmami i tautologiami (*okres czasu zamiast: okres)
— nadużywanie wyrazów modnych (kreować, kwestia, lider, optyka, pakiet)
II.2. Błędy frazeologiczne — nieuzasadnione odejście od normy w zakresie stałej łączliwości
wyrazów, wynikające z nieznajomości kształtu i łączliwości związków frazeologicznych
— zmiana formy frazeologizmu: wymiana, redukcja lub dodanie jakiegoś elementu
(*wywrzeć piętno zamiast: wycisnąć piętno, *przeczytać książkę do deski zamiast:
przeczytać książkę od deski do deski, *utopić w przysłowiowej łyżce wody zamiast:
utopić w łyżce wody)
— zmiana formy frazeologizmu wskutek zmiany postaci gramatycznej jednego ze
składników (*wiadomość wyssana z palców zamiast: wiadomość wyssana z palca)
— zniekształcenie składu słownego frazeologizmu (*być języczkiem uwagi zamiast:
być języczkiem u wagi)
— zmiana zakresu łączliwości frazeologizmu (*być kulą u nogi zakładu pracy zamiast:
być kulą u nogi komuś)
— zmiana znaczenia frazeologizmu (potępić w czambuł ‘bardzo zganić’ zamiast:
‘potępić wszystkich, wszystko bez wyjątku’)
— użycie frazeologizmu w niewłaściwym kontekście, powodującym odżycie znaczenia
dosłownego (*Pan Kowalski jest filarem warszawskiej operetki.)
II.3. Błędy słowotwórcze
— używanie formacji zbudowanej niezgodnie z polskimi modelami słowotwórczymi
(*sport telegram)
— zastosowanie niewłaściwego formantu (*głupość)
— wybór niewłaściwej podstawy słowotwórczej (*eurosejm)
III. BŁĘDY STYLISTYCZNE — nieuzasadnione naruszenie harmonii stylistycznej tekstu,
niewłaściwy dobór środków językowych w określonej wypowiedzi
— brak spójności stylistycznej tekstu — używanie elementów należących do różnych
odmian polszczyzny, niedostosowanie ich do charakteru i funkcji wypowiedzi (np.
używanie elementów oficjalnych w wypowiedziach potocznych, używanie
elementów potocznych w wypowiedziach o charakterze publicznym)
— nieuzasadniona stylizacja językowa
— naruszenie zasad jasności, prostoty i zwięzłości stylu ”
IV. BŁĘDY FONETYCZNE — nieuzasadnione odejście od normy językowej w zakresie
wymowy wyrazów i połączeń wyrazowych
— niepoprawna wymowa głosek i grup głosek
— literowe odczytywanie wyrazów
— redukcja głosek i grup spółgłoskowych
— niepoprawne akcentowanie wyrazów
V. BŁĘDY ORTOGRAFICZNE I INTERPUNKCYJNE
1. niewłaściwy zapis wyrazów lub konstrukcji wyrazowych, czyli nieuzasadnione odejście od
normy językowej, która określa sposób pisowni w języku polskim
2. pomijanie lub nadużywanie znaków interpunkcyjnych w zapisie zdań lub dłuższych
wypowiedzi, czyli wykroczenie przeciw normie interpunkcyjnej języka polskiego

 

 

19 thoughts on “Typy błędów językowych”

  1. The coolest Free Porn Video site on internet. Porn young girl clips videos every hour! The best XXX Porn Tube Video , Sex and Free Porn Movies you want watch on mobile and pc wait you.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.